Säännöt

Säännöt 12.11.2018


Yhdistyksen nimi on Architecta, Suomen Naisarkkitehtien Yhdistys – Finlands Kvinnliga Arkitekters förening ry, ja sen kotipaikka on Helsinki.


Yhdistyksen tarkoituksena on naisarkkitehtien ammatillinen kehittäminen, heidän yleisten yhteisten etujensa valvominen sekä kotimaisen ja ulkomaisen yhteistoiminnan edistäminen.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys pitää kokouksia, järjestää näyttelyitä, opintoretkiä ja muita samantapaisia tilaisuuksia.

Varojensa kartuttamiseksi yhdistys voi asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna juhlia, arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen suomalainen tai Suomessa asuva naisarkkitehti, joka on suorittanut arkkitehtitutkinnon suomalaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa tai vastaavassa korkeakoulussa ulkomailla.
Yhdistyksen varsinaisista jäsenistä korkeintaan 1/3 saa olla ulkomaalaisia.
Yhdistyksen nuoreksi jäseneksi voi liittyä edellä mainittujen korkeakoulujen arkkitehtiosastolla opiskeleva suomalainen naisopiskelija. Nuorella jäsenellä ei ole äänioikeutta.


Yhdistyksellä on oikeus valita kunniajäseniä. Päätös tästä tehdään hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokouksessa ja vaaditaan tällöin ¾ enemmistö annetuista äänistä.


Yhdistyksen varsinaisen jäsenen ja nuoren jäsenen on suoritettava jäsenmaksu, jonka suuruuden määrää vuosikokous. Yhdistyksen varsinaisen jäsenen ja nuoren jäsenen jäsenmaksu voi olla erisuuruinen.
Jäsen, joka ei suorita jäsenmaksua kolmeen vuoteen, katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi.
Kunniajäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen.


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joilla on samanaikaisesti vastaavanlaiset tehtävät yhdistyksessä, sekä kuusi jäsentä. Valitseminen tapahtuu vuosikokouksessa. Hallitus toimii vuoden kerrallaan.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan, kuitenkin enintään kahdeksi peräkkäiseksi vuodeksi. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, että kolme jäsentä on vuosittain erovuorossa, jonka jälkeen heitä ei voida valita uudelleen seuraavaksi toimintakaudeksi.
Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan, kerhoemännän ja arkistonhoitajan. Hallitus voi kutsua rahastonhoitajaksi ja arkistonhoitajaksi myös jäseniä hallituksen ulkopuolelta. Rahastonhoitaja on vastuussa hallitukselle.
Hallitus, joka on päätösvaltainen, jos viisi jäsentä on saapuvilla, kokoontuu puheenjohtajan kutsumana silloin, kun hän katsoo sen tarpeelliseksi tai jos kaksi hallituksen jäsentä niin vaatii. Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, joka asianmukaisesti hyväksytään.


Hallituksen tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi, pitää huolta sääntöjen noudattamisesta, toimeenpanna kokousten päätökset, hallita yhdistyksen varoja ja omaisuutta, kutsua yhdistys kokoon, pitää säädettyä jäsenluetteloa.


Toimihenkilöiden tehtävät ja velvollisuudet ovat seuraavat:
Puheenjohtaja huolehtii hallituksen kokoonkutsumisesta ja johtaa puhetta yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa.
Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan sijaisena tämän ollessa estyneenä.
Sihteeri pitää pöytäkirjaa yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa, laatii vuosikertomuksen, jonka hallitus tarkistaa ja allekirjoittaa, pitää jäsenluetteloa sekä huolehtii kokousilmoituksista.
Rahastonhoitaja huolehtii jäsenmaksujen keräämisestä, hoitaa yhdistyksen talouden ja laatii yhdistyksen tilit.
Kerhoemäntä varaa kokouspaikan ja järjestää tarjoilun.
Arkistonhoitaja kerää ja tallentaa yhdistyksen asiapaperit.


Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä yhden hallituksen jäsenen kanssa.

10§
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätöksen, hallituksen pöytäkirjojen ja vuosikertomuksen tulee olla toiminnantarkastaja käytettävissä viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

11§
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa.
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan vuosikokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

2. Esitetään tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle.
3. Valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä jäsenet hallituksen erovuoroisten tilalle.
4. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä.
5. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.

6. Esitetään edellisen vuoden vuosikertomus.
7. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös.
8. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

12§
Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen on annettava tiedoksi vähintään viikkoa ennen kokousta kullekin jäsenelle osoitetulla kirjallisella tiedonannolla tai sähköpostilla.

13§
Yhdistys on suomen- ja ruotsinkielinen. Keskustelua johdetaan ja pöytäkirjoja pidetään suomeksi.

14§
Päätökset yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tehdään kahdessa perättäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouksessa tulee tällöin olla läsnä vähintään 10% jäsenistä.

15§
Yhdistyksen purkamiseksi vaaditaan, että päätös tästä on tehty kahdessa perättäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa sekä että vähintään ¾ kokouksen osanottajista on tästä yksimielisiä. Yhdistyksen omaisuus siirtyy sen harrastuksia lähellä olevalle toiminnalle, jolle yhdistys sen ¾ enemmistöllä annetuista äänistä näissä kokouksissa määrää.
Kokouksissa tulee tällöin olla läsnä vähintään 10% jäsenistä.

16§
Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.