Säännöt

ARCHITECTA
SÄÄNNÖT 19.10.2012


Yhdistyksen nimi on Architecta, Suomen Naisarkkitehtien Yhdistys – Finlands Kvinnliga Arkitekters förening ry, ja sen kotipaikka on Helsinki.


Yhdistyksen tarkoituksena on naisarkkitehtien ammatillinen kehittäminen, heidän yleisten yhteisten etujensa valvominen sekä kotimaisen ja ulkomaisen yhteistoiminnan edistäminen.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys pitää kokouksia, järjestää näyttelyitä, opintoretkiä ja muita samantapaisia tilaisuuksia.
Varojensa kartuttamiseksi yhdistys voi asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna juhlia, arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen suomalainen tai Suomessa asuva naisarkkitehti, joka on suorittanut arkkitehtitutkinnon suomalaisessa teknillisessä korkeakoulussa tai yliopistossa tai vastaavassa korkeakoulussa ulkomailla.
Yhdistyksen varsinaisista jäsenistä korkeintaan 1/3 saa olla ulkomaalaisia.
Yhdistyksen nuoreksi jäseneksi voi liittyä edellä mainittujen korkeakoulujen arkkitehtiosastolla opiskeleva suomalainen naisopiskelija. Nuorella jäsenellä ei ole äänioikeutta.


Yhdistyksellä on oikeus valita kunniajäseniä. Päätös tästä tehdään hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosi- tai syyskokouksessa ja vaaditaan tällöin ¾ enemmistö annetuista äänistä.


Yhdistyksen varsinaisen jäsenen ja nuoren jäsenen on suoritettava jäsenmaksu, jonka suuruuden määrää syyskokous. Yhdistyksen varsinaisen jäsenen ja nuoren jäsenen jäsenmaksu voi olla erisuuruinen.
Jäsen, joka ei suorita jäsenmaksua kolmeen vuoteen, katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi.
Kunniajäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen.


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joilla on samanaikaisesti vastaavanlaiset tehtävät yhdistyksessä, sekä kuusi jäsentä. Valitseminen tapahtuu syyskokouksessa. Hallitus toimii kalenterivuosittain.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan, kuitenkin enintään kahdeksi peräkkäiseksi vuodeksi. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, että kolme jäsentä on vuosittain erovuorossa, jonka jälkeen heitä ei voida valita uudelleen seuraavaksi toimintakaudeksi.
Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan, kerhoemännän ja arkistonhoitajan. Hallitus voi kutsua rahastonhoitajaksi ja arkistonhoitajaksi myös jäseniä hallituksen ulkopuolelta. Rahastonhoitaja on vastuussa hallitukselle.
Hallitus, joka on päätösvaltainen, jos viisi jäsentä on saapuvilla, kokoontuu puheenjohtajan kutsumana silloin, kun hän katsoo sen tarpeelliseksi tai jos kaksi hallituksen jäsentä niin vaatii. Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, joka asianmukaisesti hyväksytään.


Hallituksen tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi,
pitää huolta sääntöjen noudattamisesta,toimeenpanna kokousten päätökset,
hallita yhdistyksen varoja ja omaisuutta,kutsua yhdistys kokoon,pitää säädettyä jäsenluetteloa.


Toimihenkilöiden tehtävät ja velvollisuudet ovat seuraavat:
Puheenjohtaja huolehtii hallituksen kokoonkutsumisesta ja johtaa puhetta yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa.
Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan sijaisena tämän ollessa estyneenä.
Sihteeri pitää pöytäkirjaa yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa, laatii vuosikertomuksen, jonka hallitus tarkistaa ja allekirjoittaa, pitää jäsenluetteloa sekä huolehtii kokousilmoituksista.
Rahastonhoitaja huolehtii jäsenmaksujen keräämisestä, hoitaa yhdistyksen talouden ja laatii yhdistyksen tilit.
Kerhoemäntä varaa kokouspaikan ja järjestää tarjoilun.
Arkistonhoitaja kerää ja tallentaa yhdistyksen asiapaperit.


Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä yhden hallituksen jäsenen kanssa.

10§
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätöksen, hallituksen pöytäkirjojen ja vuosi-kertomuksen tulee olla toiminnantarkastaja käytettävissä viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

11§
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous, joka pidetään maaliskuussa ja syyskokous, joka pidetään marraskuussa.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Vuosikokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaali,
2. esitetään vuosikertomus,
3. esitetään tilit ja toiminnantarkastajan lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös,
4. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Esitetään tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle,
2. päätetään jäsenmaksujen suuruudesta,
3. valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä jäsenet hallituksen erovuoroisten tilalle,
4. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tulevan vuoden tilejä tarkastamaan.
Vuosi- ja syyskokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

12§
Kutsu yhdistyksen kokouksiin on annettava tiedoksi vähintään viikkoa ennen kokousta kullekin jäsenelle osoitetulla kirjallisella tiedonannolla, sähköpostilla tai ilmoittamalla yhdessä tai useammassa paikallisessa sanomalehdessä.

13§
Yhdistys on suomen- ja ruotsinkielinen. Keskustelua johdetaan ja pöytäkirjoja pidetään suomeksi.

14§
Päätökset yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tehdään kahdessa perättäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouksessa tulee tällöin olla läsnä vähintään 10% jäsenistä.

15§
Yhdistyksen purkamiseksi vaaditaan, että päätös tästä on tehty kahdessa perättäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa sekä että vähintään ¾ kokouksen osanottajista on tästä yksimielisiä. Yhdistyksen omaisuus siirtyy sen harrastuksia lähellä olevalle toiminnalle, jolle yhdistys sen ¾ enemmistöllä annetuista äänistä näissä kokouksissa määrää.
Kokouksissa tulee tällöin olla läsnä vähintään 10% jäsenistä.

16§
Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

Päivitetty: 29.01.2013

ARCHITECTA – SUOMEN NAISARKKITEHTIEN YHDISTYS

SÄÄNNÖT 12.11.2018


Yhdistyksen nimi on Architecta, Suomen Naisarkkitehtien Yhdistys – Finlands Kvinnliga Arkitekters förening ry, ja sen kotipaikka on Helsinki.


Yhdistyksen tarkoituksena on naisarkkitehtien ammatillinen kehittäminen, heidän yleisten yhteisten etujensa valvominen sekä kotimaisen ja ulkomaisen yhteistoiminnan edistäminen.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys pitää kokouksia, järjestää näyttelyitä, opintoretkiä ja muita samantapaisia tilaisuuksia.

Varojensa kartuttamiseksi yhdistys voi asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna juhlia, arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen suomalainen tai Suomessa asuva naisarkkitehti, joka on suorittanut arkkitehtitutkinnon suomalaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa tai vastaavassa korkeakoulussa ulkomailla.
Yhdistyksen varsinaisista jäsenistä korkeintaan 1/3 saa olla ulkomaalaisia.
Yhdistyksen nuoreksi jäseneksi voi liittyä edellä mainittujen korkeakoulujen arkkitehtiosastolla opiskeleva suomalainen naisopiskelija. Nuorella jäsenellä ei ole äänioikeutta.


Yhdistyksellä on oikeus valita kunniajäseniä. Päätös tästä tehdään hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokouksessa ja vaaditaan tällöin ¾ enemmistö annetuista äänistä.


Yhdistyksen varsinaisen jäsenen ja nuoren jäsenen on suoritettava jäsenmaksu, jonka suuruuden määrää vuosikokous. Yhdistyksen varsinaisen jäsenen ja nuoren jäsenen jäsenmaksu voi olla erisuuruinen.
Jäsen, joka ei suorita jäsenmaksua kolmeen vuoteen, katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi.
Kunniajäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen.


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joilla on samanaikaisesti vastaavanlaiset tehtävät yhdistyksessä, sekä kuusi jäsentä. Valitseminen tapahtuu vuosikokouksessa. Hallitus toimii vuoden kerrallaan.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan, kuitenkin enintään kahdeksi peräkkäiseksi vuodeksi. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, että kolme jäsentä on vuosittain erovuorossa, jonka jälkeen heitä ei voida valita uudelleen seuraavaksi toimintakaudeksi.
Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan, kerhoemännän ja arkistonhoitajan. Hallitus voi kutsua rahastonhoitajaksi ja arkistonhoitajaksi myös jäseniä hallituksen ulkopuolelta. Rahastonhoitaja on vastuussa hallitukselle.
Hallitus, joka on päätösvaltainen, jos viisi jäsentä on saapuvilla, kokoontuu puheenjohtajan kutsumana silloin, kun hän katsoo sen tarpeelliseksi tai jos kaksi hallituksen jäsentä niin vaatii. Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, joka asianmukaisesti hyväksytään.


Hallituksen tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi, pitää huolta sääntöjen noudattamisesta, toimeenpanna kokousten päätökset, hallita yhdistyksen varoja ja omaisuutta, kutsua yhdistys kokoon, pitää säädettyä jäsenluetteloa.


Toimihenkilöiden tehtävät ja velvollisuudet ovat seuraavat:
Puheenjohtaja huolehtii hallituksen kokoonkutsumisesta ja johtaa puhetta yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa.
Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan sijaisena tämän ollessa estyneenä.
Sihteeri pitää pöytäkirjaa yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa, laatii vuosikertomuksen, jonka hallitus tarkistaa ja allekirjoittaa, pitää jäsenluetteloa sekä huolehtii kokousilmoituksista.
Rahastonhoitaja huolehtii jäsenmaksujen keräämisestä, hoitaa yhdistyksen talouden ja laatii yhdistyksen tilit.
Kerhoemäntä varaa kokouspaikan ja järjestää tarjoilun.
Arkistonhoitaja kerää ja tallentaa yhdistyksen asiapaperit.


Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä yhden hallituksen jäsenen kanssa.

10§
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätöksen, hallituksen pöytäkirjojen ja vuosikertomuksen tulee olla toiminnantarkastaja käytettävissä viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

11§
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa.
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan vuosikokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

2. Esitetään tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle.
3. Valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä jäsenet hallituksen erovuoroisten tilalle.
4. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä.
5. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.

6. Esitetään edellisen vuoden vuosikertomus.
7. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös.
8. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

12§
Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen on annettava tiedoksi vähintään viikkoa ennen kokousta kullekin jäsenelle osoitetulla kirjallisella tiedonannolla tai sähköpostilla.

13§
Yhdistys on suomen- ja ruotsinkielinen. Keskustelua johdetaan ja pöytäkirjoja pidetään suomeksi.

14§
Päätökset yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tehdään kahdessa perättäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouksessa tulee tällöin olla läsnä vähintään 10% jäsenistä.

15§
Yhdistyksen purkamiseksi vaaditaan, että päätös tästä on tehty kahdessa perättäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa sekä että vähintään ¾ kokouksen osanottajista on tästä yksimielisiä. Yhdistyksen omaisuus siirtyy sen harrastuksia lähellä olevalle toiminnalle, jolle yhdistys sen ¾ enemmistöllä annetuista äänistä näissä kokouksissa määrää.
Kokouksissa tulee tällöin olla läsnä vähintään 10% jäsenistä.

16§
Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

ARCHITECTA – FINLANDS KVINNLIGA ARKITEKTERS FÖRENING


STADGAR 12.11. 2018


Föreningens namn är Architecta, Suomen Naisarkkitehtien Yhdistys – Finlands Kvinnliga Arkitekters Förening ry. Dess hemort är Helsingfors.


Föreningens ändamål är att utveckla de kvinnliga arkitekterna i fackligt avseende, att bevaka deras gemensamma allmänna intressen samt främja inhemskt och utländskt samarbete.
För att förverkliga dessa syften anordnar föreningen möten samt arrangerar utställningar, exkursioner m.m.dyl.
Till förbättrande av sin ekonomi kan föreningen med vederbörligt tillstånd föranstalta fester, lotterier och penninginsamlingar samt emottaga gåvor och testamenten.


Såsom ordinarie medlem kan ansluta sig envar finländsk eller i Finland bosatt kvinnlig arkitekt som har avlagt arkitektexamen vid teknisk högskola eller universitet i Finland eller vid motsvarande högskola utomlands.
Av föreningens ordinarie medlemmar får högst 1/3 vara utlänningar.
Såsom yngre medlem i föreningen kan ansluta sig finländsk kvinnlig studerande vid ovannämnda högskolor. Yngre medlem äger inte rösträtt.


Föreningen har rätt att utse hedersmedlemmar. Beslut härom fattas på styrelsens förslag vid föreningens årsmöte och fodras härför en majoritet om ¾ av de angivna rösterna.


Medlem och yngre medlem bör erlägga årligen en medlemsavgift, vars storlek bestämmes på årsmötet. Medlemsavgiftens storlek kan vara olika för medlem och yngre medlem.
Medlem som icke betalat sin avgift under tre år anses genom styrelsebeslut ha avgått.
Hedersmedlem är icke skyldig att erlägga medlemsavgift.


Föreningens verksamhet ledes av en styrelse bestående av ordförande och viceordförande, vilka samtidigt handhava motsvarande uppgifter inom föreningen samt sex medlemmar. Styrelseval förrättas vid årsmötet. Styrelsens mandat är ett år.
Ordförande och viceordförande väljas för ett år i sänder likväl för högst två år i rad. Styrelse-medlemmarna väljas för två år i sänder sålunda att tre medlemmar årligen avgå, varvid dessa icke får återväljas för följande verksamhetsperiod.
Styrelsen utser inom sig sekreterare, skattmästare, klubbvärdinna och arkivarie. Styrelsen kan dock även utse en skattmästare och en arkivarie utom sin egen krets. Skattmästaren är ansvarig inför styrelsen.
Styrelsen, som är beslutför då fem medlemmar äro närvarande, sammanträder på kallelse av ordföranden, då hon anser det nödigt eller ifall två styrelsemedlemmar anhålla därom. Vid styrelsens möten föres protokoll, som behörigen justeras.


Styrelsen åligger att vidta åtgärder till främjande av föreningens syften, iakta att stadgarna uppföljes, verkställa föreningens mötesbeslut, förvalta föreningens medel och egendom,
sammankalla föreningen, samt upprätthålla föreskriven medlemsförteckning.


Funktionärerna har följande uppgifter och skyldigheter:
Ordföranden äger sammankalla styrelsen och leda ordet både vid föreningens och styrelsens möten.
Viceordföranden övertar ordförandens åligganden vid förfall för henne.
Sekreteraren för protokoll vid föreningens och styrelsens möten, uppgör årsberättelse, vilken granskas och undertecknas av styrelsen, uppgör medlemsförteckning samt utfärdar mötes-kallelserna.
Skattmästaren handhar insamling av medlemsavgifter, sköter föreningens ekonomi och uppgör dess räkenskaper.
Klubbvärdinnan reserverar möteslokal och ordnar förplägnad.
Arkivarien samlar och förvarar föreningens handlingar.


Föreningens namn tecknas antingen av ordförande och viceordförande samfällt eller av endera jämte en styrelsemedlem.

10§
Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår. Bokslut, styrelsens protokoll och årsberättelse bör vara tillgängliga för verksamhetsgranskaren senast en månad före årsmötet. Verksamhetsgranskaren bör senast två veckor före årsmötet till styrelsen överlämna till årsmötet riktad berättelse om granskning av styrelsens verksamhet och föreningens räkenskaper.

11§
Föreningens årsmöte hålles i mars.
Vid årsmötet behandlas följande ärenden:
1. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare ock två rösträknare.
2. Budgetförslag för innevarande år framlägges.
3. Val av ordförande, viceordförande samt styrelsemedlemmar i stället för dem, som är i tur att avgå.

4. Val av verksamhetsgranskare jämte suppleant för granskning av innevarande års räkenskaper.

5. Beslut om medlemsavgiftens storlek.

6. Årsberättelsen för förra året framlägges.

7. Räkenskaperna och verksamhetsgranskarens berättelse för förra året framlägges och bokslutet fastställes.

8. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

12§
Kallelsen till möten skall delgivas medlemmarna åtminstone en vecka tidigare genom till envar riktat skriftligt tillkännagivande eller via epost.

13§
Föreningen är finsk- och svenskspråkig. Mötesdiskussionerna ledas och protokollen föras på finska.

14§
Beslut om ändring av föreningens stadgar bör fattas vid två på varandra följande möten med minst två veckors mellantid med en majoritet om minst 3/4 av de avgivna rösterna. Vid mötet böra härvid minst 10% av medlemmarna vara närvarande.

15§
För upplösning av föreningen fordras att beslut därom har fattats vid två på varandra följande möten med minst två veckors mellantid samt att minst ¾ av i mötet närvarande medlemmar äro därom ense. Föreningens egendom överlåtes till någon dess intressen närstående verksamhet, varom vid dessa möten beslut fattas med ¾ röstmajoritet.
Vid dessa möten böra minst 10% av medlemmarna vara närvarande.

16§
I övrigt gäller föreningslagens stadganden.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *